Biz hakda

“Yiwu Hongyuan Glass Products Ltd.”

Kompaniýanyň tertibi

1998-nji ýylda esaslandyrylan “Yiwu Hongyuan Glass Co., Ltd.”önümçiligi, gözlegleri we ösüşi we satuwy birleşdirýän kosmetika paket kompaniýasydyr.Hytaýyň halkara söwda paýtagty Yiwu-da ýerleşýär.Kompaniýanyň köp ýyllyk bazar islegi we ajaýyp üpjünçilik ulgamy bar.Kompaniýamyz, esasan, ýokary hilli aýna atyr çüýşeleri, azyk çüýşeleri, turba çüýşeleri, derman çüýşeleri we başgalar ýaly kosmetiki gaplamalar bilen meşgullanýar, döredijilik nukdaýnazaryndan müşderilere önüm dizaýny, galyp bilen üpjün edip biljek hünärmen dizaýn toparymyz bar. açylyş we önümçilik tehniki-ykdysady esaslandyryş: önümçilik nukdaýnazaryndan ösen awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýasy hünärli aýna pürküji reňklemek, çap etmek, bronlamak, polatlamak we beýleki amallary üpjün edýär.Örän ýokary hilli, önüm gözleginiň we ösüşiň we ýokary hyzmatyň güýçli toparyna eýerip, bu pudak tarapyndan düýpgöter güýç bilen tanaldyk we içerde we daşary ýurtlarda köp müşderi bilen gowy strategiki hyzmatdaşlygy ýola goýduk.

-Biziň fabrigimiz Hytaýda aýna kosmetiki çüýşeleri öndüriji.
-Biz dürli görnüşli aýna çüýşeleri, atyr çüýşelerini, kosmetiki çüýşeleri, efir ýagy çüýşelerini, dyrnak çüýşelerini we beýleki kosmetiki çüýşeleri öndürip bileris.
Şeýle hem, müşderiniň nusgalaryna we ýörite gözlegine görä aýna çüýşeleri dizaýn edip we öndürip bileris.
-Bir aýna çüýşesi üçin reňk boýag, skil-ekran, logotip çap etmek, gyzgyn möhür basmak, bufer bezegi, ýalpyldawuk, bezeg we ş.m. ýaly dürli senetçilikleri edip bileris.
- Sahypamyzy görmäge we skanirlemäge we biziň bilen söwda gatnaşyklaryny gurmaga hoş geldiňiz. Siziň pikirleriňiz ýokary baha beriler.

Korporatiw medeniýet

Korporatiw pelsepe

Hil hyzmatyny yzarlaň, dogruçyllygy we yhlaslylygy saklaň we ahlak bilen dünýä gidiň

Korporatiw görnüş

Ujypsyz tagallalarymyz bilen pudagy janlandyrmak
Geliň, mümkin boldugyça gysga wagtda aýna önümleriniň iň täsirli öndürijisi bolalyň

Korporatiw missiýa

Bir asyrlyk kärhana guruň we dünýä üçin aýna ýasaýyň

Korporatiw gymmatlyklar

Kompaniýa "adamlara gönükdirilen, ugurtapyjy hil, innowasiýa tehnologiýasy" dolandyryş düşünjesine we "ilki bilen müşderi, ilkinji nobatda müşderi" iş ýörelgesine eýerýär.Müşderiler üçin "täze görüş, täze duýgy" aýna önümlerine hyzmat gurşawyny döretmek üçin "akylly dolandyryş we awtomatlaşdyrylan önümçilik" häzirki zaman dolandyryş usulyny ulanýarys, şonuň üçin kärhana dolandyryş hyzmatlarynyň hilinde "täze üstünlik" gazanarys.

Korporatiw şygar

Dolandyryş şygary:
Demir ýumrukly hereket, ylmy dolandyryş
Jogapkärçilikli boluň, çalyşmakdan ýüz öwüriň
Jogapkärçiligi öz üstüňe almaga, şirki ýok etmäge het edip bil
Abraýy artdyrmak, ynam gazanmak

Önümçilik şygary:
1. Önümiň hili kärhanany ösdürmegiň esasy meselesidir
2. Nol kemçilikli önümleri üpjün etmek üçin öz-özüňi barlamak we özara barlamak
3. Önümçilik howpsuzlygyny ýatda saklaň we ösüş üçin esas goýuň

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň