Sorag-jogap

Mugt nusgalaryňyzy alyp bilerismi?

Elbetde.Müşderilerimiziň hilini barlamak üçin mugt nusgamyz üpjün edilip bilner.

Youöne ýük tölemeli.

Adaty gurşun wagty näçe?

Goragly önümler üçin, tölegiňizi alanyňyzdan soň 12-24 sagadyň dowamynda eltip bereris.

Customörite önümler üçin, tölegiňizi alanyňyzdan soň 7-30 günüň içinde eltip bereris.

Çüýşelere çap etmek ýa-da bellik etmek üçin edip bilerismi?

Hawa, edip bilersiň.Dürli çap etmegiň usullaryny hödürläp bileris: ekrany çap etmek, gyzgyn möhürlemek, bellik çap etmek.

Çüýşeleriň hiline nädip gözegçilik edip bilersiňiz?

Hünärmen QC bölümi köp önüm öndürmezden ozal 3 gezek synag edýär.
Şeýle hem, gaplamazdan ozal çüýşeleriň hilini saýlap alarys.

Goüklere käbir zyýan bar bolsa näme etmeli?

a. Çüýşelerimizde haýsydyr bir hil meselesi, haryt alanyňyzdan soň 15 günüň dowamynda bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

b. Ilki bilen surata düşüň we tassyklamak üçin suratlary bize iberiň. Meseläni tassyklanymyzda,