Korporatiw taryhy

ico
 
“Yiwu Hongyuan Glass Products Ltd.” üstünlikli hasaba alyndy we aýna ýasamak pudagyna resmi taýdan girdi.Kompaniýa esasan atyr çüýşeleri pudagyndaky gözleglere we ösüşe ünsi jemleýär.
 
1998-nji ýylda
2000-nji ýylda
“Yiwu Hongyuan Glass Products Co., Ltd.” import we eksport söwda ygtyýarlylygyny alandan soň halkara işewürlik bilen baglanyşyp başlady.Kompaniýa aýna önümçiligi we dünýä satuwy ýaly söwda hyzmatlaryny berip başlady.
 
 
 
“Yiwu Hongyuan Glass Products Co., Ltd.” 20,000 inedördül metr meýdany öz içine alýan önümçilik ussahanasyny gurmak üçin jemi 60 million ýuana maýa goýdy we alty ýyllap agyr işden soň 3 önümçilik liniýasyny satyn aldy.
 
2004-nji ýylda
2008-nji ýylda
“Yiwu Hongyuan Glass Products Co., Ltd.” Hytaýda belli elektron söwda platformasy “Alibaba” bilen hyzmatdaşlyk şertnamasyny baglaşdy.Şondan bäri onlaýn elektron söwda kompaniýasy - Alibaba resmi taýdan girdi.Alibabanyň giň bazar torundan peýdalanýan bu kompaniýa, atyr çüýşelerini öndürmek üçin Hytaýda atyr markalaryna hyzmat edýär.
 
 
 
2012-nji ýyl sergä gatnaşýan “Yiwu Hongyuan Glass Products Ltd.” -iň ilkinji ýylydygyny aýdyp bileris.Ajaýyp kärhana güýji we abraýy bilen, Yiwu Hongyuan Glass Products Ltd., Dubaý halkara gözellik sergisine gatnaşmaga çagyryldy.Kompaniýa dünýäniň dürli künjeklerinden deň-duşlary bilen aragatnaşyk gurup we öwrenip biler.Şondan bäri bu kompaniýa her ýyl bütin dünýäde meşhurlyk gazandy.Soň bolsa kompaniýa Las Wegasda, Russiýada, Türkiýede, Marokkoda, Braziliýada, Günorta-Gündogar Aziýada we beýleki ýurtlarda geçirilen halkara senagat sergilerine yzygiderli gatnaşyp, kompaniýanyň ösüşi üçin berk binýat döretdi.
 
2012-nji ýylda
2016-njy ýylda
“Yiwu Hongyuan Glass Products Co., Ltd.” bu pudakda köp hormat gazandy.Şeýle-de bolsa, köp zähmet çekmäge we kämillige ymtylmaga dowam edýäris.Innowasiýa tehnologiýalarynyň we uly ösüşiň bilelikdäki pelsepesi bilen, dünýä müşderilerine has gowy hyzmat etmek üçin öz gözleg toparymyzy döretdik.
 
 
 
Pandemiýanyň täsiri astynda “Yiwu Hongyuan Glass Products Co., Ltd.” asyl niýetini ýatdan çykarmaýar, hyjuwdan doly we hemişe täze üstünlikler gözlemäge çalyşýar.Kompaniýanyň ýyllyk girdejisi öňki ýyllar bilen deňeşdirilende ýokarlanmagyny dowam etdirýär we ösüşiň gowy depginini görkezýär we şeýlelik bilen Yiwu şäheriniň ykdysady ösüşine goşant goşýar.
 
2020-nji ýylda
2021-nji ýylda
2021-nji ýyldan geljege çenli “Yiwu Hongyuan Glass Products Co., Ltd.” önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin Xuzhou, Yiwu, Pujiang we beýleki ýerlerde şahamça zawodlarynyň gurluşygyna maýa goýar.Yiwu we Pujiang hökümetleri üçin 19 million salgyt girdeji gazanmagyna garaşylýar.Aýnanyň bazardaky paýyny almak we köp ugurly kärhana bolmak üçin özboluşly atyr çüýşelerini yzly-yzyna satuwa çykararys.Highokary hilli, ajaýyp tehnologiýa we ajaýyp hyzmat bäsdeşlik ukyby bilen halkara derejesine çykarys we hytaý önümçiliginiň ussat hilini dünýä görmäge mümkinçilik bereris.