Habarlar

 • Şol şahyrana we owadan atyr nusgalaryny ýazmak ajaýyp atyr nusgalaryny ýazmakdyr

  Parfýumeriýa gyzlaryň köpüsiniň çykmagy üçin zerur zat diýmek bolar.Parfýumeriýa gyzlaryň owadanlyga bolan söýgüsi üçin köp sanly mahabat nusgasyny hem tapdy.Aşakdaky kiçi seriýalar şol şahyrana atyr nusgalaryny siziň üçin düzdi.Geliň, şol şahyrana atyr nusgasyna göz aýlalyň ...
  Koprak oka
 • What is the raw material used for making perfume bottles?You need to know more about perfume.

  Parfýumeriýa çüýşelerini ýasamak üçin ulanylýan çig mal näme? Parfýumeriýa hakda has köp bilmeli.

  Parfýumeriýa çüýşelerini ýasamak üçin ulanylýan çig mal näme?Parfýumeriýa çüýşelerini ýasamak üçin ulanylýan iň irki çig mal gipsdir.Köp wagtdan bäri adamlar atyry has gowy saklap we atyrdan gaça durup bilýän atyr çüýşelerini ýasamak üçin gips ulanýardylar.Şonuň üçin aýnasyz döwürde gips ulanylýar.Parfy nädip ulanmaly ...
  Koprak oka
 • The secret of taking you into the perfume bottle

  Seni atyr çüýşesine almagyň syry

  Aýallaryň iň gowy görýän atyry, atyr çüýşesi dizaýny aýallaryň köpüsi tarapyndan hem gowy görülýär, atyr çüýşeleri kolleksiýany zyňmak üçin ulanyp bolmaýar, men köp aýallaryň muny edýändigine ynanýaryn, sebäbi çüýşe hakykatdanam owadan.Görýän atyr çüýşeleriňiz esasan dar çüýşelerdir.Görnüşi ...
  Koprak oka
 • Birthday of March -Hongyuan company

  Mart aýynyň doglan güni -Hongýuan kompaniýasy

  Biziň kompaniýamyz söýgi kompaniýasy, mart aýy bolsa doglan gün möwsümidir .Biz doglan günlerimizi müşderilerimiz bilen belleýäris .Biz doglan gün aýdymlaryny bilelikde aýdýardyk we doglan gün tortyny we desertini iýdik. Geljege sabyrsyzlyk bilen garaşýarys, işgärlerine umyt edýäris. Goragçyny üpjün etmek üçin Hongyuan kompaniýasy ...
  Koprak oka
 • new product release

  täze önüm çykarylyşy

  Koprak oka
 • New catalog,can down load for yourself

  Täze katalog, özüňize ýük düşürip biler

  鸿源 画册 ())
  Koprak oka
 • How the Love at First Sight perfume bottle was made?

  “First Sight” -da atyr çüýşesi nädip ýasaldy?

  Parfýumeriýa aýallar üçin elmydama meşhur ýerdi we aýalyň ysy hem belli wagt bäri meşhur boldy.Üýtgeşik tagamdan, belli markadan başga-da, ýüregiňizi bulaşdyrýan hoşboý ys saýlamak, ilkinji göreniňizde aşyk bolmagyňyz, belki-de ajaýyp atyrdyr ...
  Koprak oka
 • Different materials of Perfume Bottles

  Parfýumeriýa çüýşeleriniň dürli materiallary

  Parfýumeriýa elmydama adamlara nepislik we asyllylyk duýgusyny berýärdi, şonuň üçin atyr bilen ilkinji gatnaşygy dürli atyr çüýşeleriniň üýtgeşik dizaýny bilen ýatdan çykmajak bolmaly.Parfýumeriýa çüýşeleriniň materialy köp görnüşlere bölünýär, atyr çüýşeleri esasan gazlandyrylan hek aýnadan ýasalýar ...
  Koprak oka
 • Team Building (10th of July)

  Topar gurmak (10-njy iýul)

  Yiwu-da gowy howa hemişe adatdan daşary söýülýär.Outolumyzdan bir gün öň güýçli ýagyş ýagýardy, ýöne topar binasynyň bu güni açyk we güneşli boldy.Hongyuanyň dostlary, gün ýaşanda, topar döretmek işlerine gatnaşdylar.Dag ýoly ...
  Koprak oka