Seni atyr çüýşesine almagyň syry

Aýallaryň iň gowy görýän atyry, atyr çüýşesi dizaýny aýallaryň köpüsi tarapyndan hem gowy görülýär, atyr çüýşeleri kolleksiýany zyňmak üçin ulanyp bolmaýar, men köp aýallaryň muny edýändigine ynanýaryn, sebäbi çüýşe hakykatdanam owadan.Görýän atyr çüýşeleriňiz esasan dar çüýşelerdir.Bu atyr çüýşesiniň şekil dizaýny aslynda ýerliklidir.Size atyr çüýşeleriniň syryny aýdaýyn.
100ml perfume bottle

Parfýumeriýa çüýşeleriniň dizaýny, adatça, şu aýratynlyklary öz içine alýar: birinji nokat amaly: atyr üýtgäp durýandygy sebäpli, atyr çüýşeleri has berk bolar ýaly, atyr çüýşeleri has kiçi bolar we dökülende, gözegçilik etmek has aňsat bolar dozasy we tolkun töleglerinden gaça durmak.Ikinji nokat göterijilikdir: atyr parfýumer, öz moda häsiýeti hökmünde atyr gaplamasy diňe bir kiçi we amatly bolman, eýsem moda esbaplary ýaly nepis we owadan zerur.Adaty atyr çüýşesiniň göwrümi takmynan 50ML.Üçünji nokat, işlemegiň aňsatlygy: atyr gaplarynyň eksport dizaýny adamlara nädip işlemelidigini, ilkinji gezek basmalydygyny ýa-da aýlanmalydygyny kesgitlemäge mümkinçilik bermeli.Häzirki wagtda köplenç örtük görnüşi, burun görnüşi, howa ýassygy ekstruziýa görnüşi, zyňylýan görnüş we ş.m. ýaly köp usul bar.Köplenç burun görnüşi bolup, aýratynlygyny göz öňünde tutup, soňky ýyllarda howa ýassygynyň görnüşi hem meşhur.Dördünji we iň möhüm zat, daşky gurşawy goramak, reňk, gumanitar ylymlar, taryh we medeniýet we beýleki taraplary birleşdirmek, atyryň dizaýnyny we gaplanyşyny täzeläp, sungatyň bir görnüşine öwürmek.

Üstünlikli atyr, dizaýny we gaplanyşy, ilkinji görüşde çydamly we özüne çekiji bolmaly, wizual many diýýänimize meňzeýär, sarp edijilere ilkinji göreniňde söýgi duýgusyny berýär, gizlin islegini işjeňleşdirýär we satyn alyş güýjüni güýçlendirýär.Dizaýner, möhleti bolmadyk stili yzarlaýar.Simplönekeýligi bezeg, amatlylyk we özüne çekiji bilen birleşdirýär.Parfýumeriýa çüýşeleri atyry ruhy we täze durmuşa öwürýär we atyr deňziniň giňliginde tutulyp bilner.

sprayer perfume bottle

“Hongyuan” aýna dizaýneriniň dizaýn işleri müşderilerde gaty meşhur.Adaty atyr çüýşeleriniň dizaýny dört artykmaçlykdan köp däldir: 1. Reňk adamlaryň gözüni ýagtylandyrýar, 2 Çüýşäniň özboluşly görnüşi bar, 3 Çüýşäniň gurluşy beýlekilerden has gowudyr, 4 Çüýşäniň bedeni ýokary hilli jikme-jiklikler bilen bezelendir.Köp nusgawy atyr, muşdaklary sebäpli käbir ýörite festiwallarda çäkli neşir çykarar, asyl paketde şahsylaşdyrylan nagyşlary möhürlär we oýlar ýa-da çäkli neşir ýa-da kooperatiwleşdirilen wersiýany çykarmak üçin tolkun kartalary bilen hyzmatdaşlyk eder.Parfýumeriýa müşderilerimiz çüýşäniň dizaýnyna uly ähmiýet bermelidirler we oňat deri halta ýeňişiň açarydyr.“Hongyuan” aýnasynyň dizaýn manysy we önümiň hili, müşderileriň bizi saýlamagynyň sebäbi.


Iş wagty: 12-2022-nji aprel