Şol şahyrana we owadan atyr nusgalaryny ýazmak ajaýyp atyr nusgalaryny ýazmakdyr

Parfýumeriýa gyzlaryň köpüsiniň çykmagy üçin zerur zat diýmek bolar.Parfýumeriýa gyzlaryň owadanlyga bolan söýgüsi üçin köp sanly mahabat nusgasyny hem tapdy.Aşakdaky kiçi seriýalar şol şahyrana atyr nusgalaryny siziň üçin düzdi.Geliň, şol şahyrana atyr nusgalaryna göz aýlalyň!

1. Hermes topragy: adamlara we haýwanlara ilkinji gezek zyýansyz söýgi we biri-biri bilen aýrylmazlygyň ölüm howply özüne çekijisi.
2. Alyhezreti Ludanyň gülü: Rouge ýagyşda siňdiriň we gülleriň aşagynda çaý içiň.Suw ýaly mylaýym we abadan.
3. Jo Malone Mawy ýel çimi: lotos ýapragy meýdany, gök öwüsýän ýagyş, orta aralykda dynç alyş.
4. Lalique Encore syýa söýgüsi: tüsse bellikleri we açyk gök syýa.
5. Şanel Şanel;Köçede seni ysladym we birnäçe sekuntlap ​​haýran galdym.Burnum birneme turşady.Şuňa meňzeş adamlar bilelikde romantika we gar üçin, goşmaça zehinler bilelikde garramak üçin amatly.
6. Napoleonyň suwy: söweş meýdanyna ylgady we dünýä bilen söweşdi, ýöne ol size gybat etdi we size aşyk boldy.
7. Jo Malone blackberry we laurel ýapragy: aýyň aşagynda hoşboý ys özüne çekiji we uzyn bulutlar hemme ýerde gezýär, ýöne ahyrynda gaşlaryňyza düşünmeýärler.
8. Keiko mecheri şetdaly gurluşy: yrgyldamak, düýş görmek, gyzlar duýgyny halaýarlar.
9. Guerleýn Sidneý süýjüligi: bahar şemaly serhoş, suw suwdan doly, söweşijiniň aglamagy we sarsmagy uklamak kyn.
10. Ynam ynanjy: kümüş dag çeşmesi bu asyrda däli, adamkärçiliksiz we parahor, ýöne siz hemişe seresap, mylaýym we tegmilsiz bolduňyz.
11. Davidoff Davidoff: sowuk suw içilýän suw ýalydyr.
12. Diptyque tiputik: sandal agajy, siz ölüm dünýäsinde zyýaratçy.Gadymy Budda köplenç ýaşyl çyralar bilen ýoldaş bolan monah.Onuň gaşlary we gözleri daglara, dodaklarynda ýylgyryş mart aýynda şetdaly güllerine meňzeýär.Indi gözüňi gymyldadyp bilmersiň.
13. “Etat Libre d'orange” Orange etrabyny azat edýär: özüňiz ýaly bolsaňyz, dünýäde diňe siz bar.Sen gideniňden soň dünýäde diňe seniň ýaly adamlar bar.
14. Givenchy Givenchy: gadagan etmek, gadagan etmek, ýeke jyns gatnaşyk etmek.
15. Hoşboý ysly otag 16 ýaşynda: gün ýaşmagy ýaňaklaryny boýady, gyz orta aralygy bulaşdyrdy.

chanel perfume bottle


Iş wagty: Maý-12-2022