Parfýumeriýa çüýşelerini ýasamak üçin ulanylýan çig mal näme? Parfýumeriýa hakda has köp bilmeli.

Parfýumeriýa çüýşelerini ýasamak üçin ulanylýan çig mal näme?

Parfýumeriýa çüýşelerini ýasamak üçin ulanylýan iň irki çig mal gipsdir.Köp wagtdan bäri adamlar atyry has gowy saklap we atyrdan gaça durup bilýän atyr çüýşelerini ýasamak üçin gips ulanýardylar.Şonuň üçin aýnasyz döwürde gips ulanylýar.100MLperfume bottle

Parfýumeriýany nädip dogry ulanmaly

1. sepmezden ozal, deriniň çygly bolmagy üçin ilki eliňize losyon sürtüň.Deriniň umuman gurakdygy sebäpli, atyr aňsatlyk bilen sepilýär.
2. hoşboý ysly bolar ýaly, arteriýadan 20 sm uzaklykda atyr sepiň.
3., bilege we gulaklara hem sepip bolýar.Parfýumeriýanyň üýtgemeginiň haýal bolmagyny üpjün etmek gowy saýlaw.

100ml perfume bottle

Parfýumeriýanyň aralygyny nädip düşünmeli?

Parfýumeriýa gaty üýtgäp durmazdan ozal deň derejede pürkmeli, şonuň üçin sepilende belli bir aralygy saklamaly, ýöne uzakdan uzak däl.Spreýiň golaýy gaty az bolar, netijede galyndylar dörär.1.5 palmanyň arasyndaky iň oňat aralyk, sepmegiň aralygynyň iň amatly we birmeňzeş bolmagydyr.

50ML uv carving screw mouth bottle

Parfýumeriýa spreýiniň iň gowy bölegi

Bilek we gulak elbetde iň oňat jogapdyr, ýöne bilek iň üýtgewsizdir, sebäbi bilek beden hereketiniň iň möhüm bölegidir.Parfýumeriýanyň ysy eliň hereketi bilen dargaýar, şonuň üçin üýtgäp durmak gaty çalt.Bu bölek eliňe ýakyn, şonuň üçin el ýuwulanda atyr ýuwmak aňsat.Hoşboý ysy dowam etdirmek üçin iň oňat usul, ony boýnuna we gulaklaryň arkasyna sepmekdir, bu hem gizlin hem-de dowamlydyr

100ML perfume bottle factory


Iş wagty: 12-2022-nji aprel