50ml süýji reňkli aýna atyr çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Munuň reňk kombinasiýasyny tanatmak isleýärin, şu wagta çenli gören iň reňkli reňk we bu siziň keýpiňize täsir eder.Her gün irden turup, halaýan reňkiňizi görüp, ilki bilen iň gowy ysyň ysyny göz öňüne getiriň, belki günüňizde keýpiňiz üýtgär!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumatlar

Model NOOK.: K-68 Beden materialy: Aýna

Esasy aýratynlyklar / Featuresörite aýratynlyklar

Model belgisi k-68
önümiň görnüşi atyr çüýşe çüýşesi
materialyň gurluşy Aýna
Reňkler özleşdirilen
Gaplamak derejesi Aýry-aýry gaplama gaplamalary
Gelip çykan ýeri Jiangsu, Hytaý
Marka HongYuan
önümiň görnüşi Kosmetiki çüýşeler
materialyň gurluşy Aýna
Degişli esbaplar Garyndy
Gaýtadan işlemek we özleşdirmek hawa
Potensial
100ml
20ft GP konteýner 16,000 bölek
40ft GP konteýner 50.000 bölek

Önüm programmalary

Parfýumeriýa çüýşeleri nähili dizaýn edildi?

Parfýumeriýa dizaýnynyň döredijilik işinde iki möhüm nokat bar: • "Dizaýner atyr markasynyň" döredijilik işine gelsek, marka dizaýneri iň agdyklyk edýär.Esasan, hoşboý ys ideýasy ösdürilmänkä, wizual düşünje eýýäm kemala geldi.Mysal üçin Tom Ford Gara orkide mysal getiriň, syrly we seksi taňry şekili döredijilik toparynyň (parfýumeriýa dizaýneri / döredijilik müdiri we parfýumeriýa) köpden bäri üns merkezinde bolup gelýär we şondan soň edilen islendik wizual ýa-da olfabriki pikirler 100% jenap keýpini bermek we Forduň aýtmak isleýän dildüwşigi.

Parfýumeriýa ruh, dizaýn bolsa skeletdir.Parfýumerler we dizaýnerler biri-birini doldurýarlar, iň tebigy ýagdaýda bilelikde işleýärler.Şonuň üçin parfýumeriýa çüýşesiniň dizaýny iň ýokary gatlaklar bilen tassyklananda, eseri parfýumeriýa hökman görkezerin, sebäbi hoşboý ys taýdan reňk tehnologiýa we döredijilik nukdaýnazaryndan “burny” statusyna eýe, esasanam In aç-açan we reňksiz aýna çüýşe, parfýumeriýa kölegeleriniň gözelligi, aýdyňlygy we durnuklylygy ünsden düşürip bolmajak möhüm taraplar.

Mysal: Tom Fordyň erkekler üçin atyr çüýşesiniň reňkiniň açyk we reňksiz bolmagyny kesgitlänsoň, atyryň reňki erkekligi görkezmek üçin esasy wizual açarlaryň biridir.Nýu-Yorkork şäherindäki uly we kiçi viski dükanlaryny gözledim, bokurdagymdan akýan ýakymly, ýyly suwuklyga meňzeýän reňkli degirmeni gözledim.Theöne hoşboý ysyň reňki kesgitlenenden soň, atyrda ulanylýan maddalaryň utgaşdyrylmagyny isleýän reňkim bilen birleşdirip boljakdygyny kesgitlemek üçin parfýumer bilen duşuşmaly bolýaryn.

Hakykatdanam, atyr döredijiliginiň şol bir mowzugy dürli çemeleşip biler.Usul döredijilik ýoluny, döredijilik nokadyny we hoşboý ysyň soňky täsirini we netijesini kesgitleýär."Dizaýner atyr markasy" hoşboý ysyny dizaýn etmekde iň uly kynçylyk, markanyň bar bolan wizual şahsyýetini saklamak we täzelerini tapmagy dowam etdirmekdir.

perfume bottle K-68 (1)

  • Öňki:
  • Indiki: