100ml tertipsiz lýuks atyr çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Bu özboluşly daşky görnüşi dizaýny bilen 100ml atyr çüýşesi.Auwaş-ýuwaşdan spreý reňk usulyny kabul edýär.Çüýşäniň gapagy bäş burçly ýyldyz görnüşinde.Çekeleşigiň altyn ýakasy bar we liftler bilen enjamlaşdyrylandyr.Liftler müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumat

Model NOOK: L-N007-1 Beden materialy: Aýna

Haryt maglumatlary

Esasy aýratynlyklar / Featuresörite aýratynlyklar

Model belgisi L-N007-1
önümiň görnüşi atyr çüýşe çüýşesi
materialyň gurluşy Aýna
Reňkler özleşdirilen
Gaplamak derejesi Aýry-aýry gaplama gaplamalary
Gelip çykan ýeri Jiangsu, Hytaý
Marka HongYuan
önümiň görnüşi Kosmetiki çüýşeler
materialyň gurluşy Aýna
Degişli esbaplar Plastmassa
Gaýtadan işlemek we özleşdirmek hawa
Potensial 100ml
20ft GP konteýner 16,000 bölek
40ft GP konteýner 50.000 bölek

Önüm öndürmek

Bu 100ml çüýşe, gaty üýtgeşik görünýär, dizaýnerlerimiziň takyklyk bilen hasaplaýan görnüşi we ony alanyňyzda gaty ajaýypdygyna göz ýetirersiňiz.Gradient reňkler we metal ýazgylar, elbetde, çüýşeleriň monjugyna meňzeýär, sizem pikir edip bilersiňiz.

1. Aýna çüýşeler nädip ýasalýar?
Aýna çüýşäni öndürmek prosesi esasan şulary öz içine alýar:

① Çig materialy gaýtadan işlemek.Esasy çig mallary (kwars gumy, gazlandyrylan kül, hek daşy, feldspar we ş.m.) ezmek, çyg çig maly guratmak we stakanyň hilini üpjün etmek üçin demir saklaýan çig maldan demir çykarmak.

Ingred Goşundylary taýýarlamak.

Ting Eremek.Aýna partiýasy ýokary temperaturada (1550 ~ 1600 dereje) howuz peçinde ýa-da howuz peçinde gyzdyrylýar, galyplaryň talaplaryna laýyk gelýän birmeňzeş, köpürjiksiz suwuk aýna emele gelýär.

OldGoldurmak.Tekiz tabaklar, dürli gap-gaçlar we ş.m. zerur şekilli aýna önümlerini öndürmek üçin suwuk aýnany galypda goýuň.

⑤ ýylylygy bejermek.Düwürtmek, söndürmek we beýleki amallar arkaly stakanyň içindäki stres, fazanyň bölünmegi ýa-da kristallaşmagy ýok edilýär ýa-da emele gelýär we aýnanyň gurluş ýagdaýy üýtgeýär.
Ikinjiden, gyzgyn aýna bilen ýylylyga çydamly aýnanyň arasyndaky tapawut
1. Dürli ulanylyş

Temperli aýna gurluşykda, bezegde, awtoulag önümçiliginde (gapylar we penjireler, perde diwary, içki bezeg we ş.m.), mebel önümçiligi pudagynda (mebel gabat gelmek we ş.m.), öý enjamlaryny öndürmek pudagynda (telewizor, peç, kondisioner) giňden ulanylýar. , holodilnik we beýleki önümler).

Heatylylyga çydamly aýnanyň esasy goşundylary gündelik zerurlyk pudagynda (ýylylyga çydamly aýna çüýşesi, ýylylyga çydamly aýna gap-gaçlary we ş.m.), lukmançylyk pudagynda (esasan lukmançylyk ampulalary, laboratoriýa çişleri üçin ulanylýar).

2. Temperaturanyň üýtgemeginiň täsiri başga

Atylylyga çydamly aýna güýçli termiki zarba garşylygy (çalt sowadylmagyna we çalt ýyladyş temperaturasynyň üýtgemegine, kiçijik ýylylyk giňelme koeffisiýentine çydap bilýär), ýokary temperatura (ýokary dartyş temperaturasy we ýumşadyjy temperatura) aýna, peçlerde we mikrotolkunlarda, hatda birden temperatura üýtgese, ulanmak hem ygtybarly.

Mikrotolkunly peçdäki temperaturanyň birden üýtgemeginden soň, gyzgyn aýna döwülip biler.Temperaturaly aýna öndürilende, içerdäki "nikel sulfid" sebäpli wagtyň we temperaturanyň üýtgemegi bilen aýna giňelýär we öz-özüni partlatmak mümkinçiligi bar.Peçde düýbünden ulanyp bolmaýar

3. Ezmegiň dürli usullary

Heatylylyga çydamly aýna döwülende ýarylar döreýär we dargamaýar.Nikel sulfid sebäpli ýylylyga çydamly aýna öz-özüni partlatmak howpy abanmaýar, sebäbi ýylylyga çydamly aýna ýuwaş-ýuwaşdan sowýar we stakanyň içindäki kondensasiýa üçin energiýa ýok, şonuň üçin ol döwülýär.Ol hem uçmaz.

Temperaturaly aýna döwülende dargaýar we dargaýar.Temperaturaly aýnanyň gyzdyryş prosesinde stakanyň içinde prestress emele gelýär we energiýa kondensatlary bolýar, şonuň üçin ol döwülende ýa-da öz-özüni partlasa, kondensirlenen energiýa çykar we bölekler dargap, Partlama döreder.


  • Öňki:
  • Indiki: