30ml 50ml aýna atyr çüýşesi doly reňkli pürküji

Gysga düşündiriş:

Bu nasos pürküji atyr çüýşesinde doly reňk sepmek we ýuwaş-ýuwaşdan reňk sepmek usullary bar.logo dizaýny, burun reňkine gabat gelmek üçin bronzing tehnologiýasyny kabul edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumatlar

Model NOOK: CA-27 Beden materialy: Aýna

Jikme-jik düşündiriş

Bu nasos pürküji atyr çüýşesinde doly reňk sepmek we ýuwaş-ýuwaşdan reňk sepmek usullary bar.Logotip dizaýny, burun reňkine gabat gelmek üçin bronzing tehnologiýasyny kabul edýär.

product2

Esasy aýratynlyklar / Featuresörite aýratynlyklar

Model belgisi CA-27
önümiň görnüşi atyr çüýşe çüýşesi
materialyň gurluşy Aýna
Reňkler özleşdirilen
Gaplamak derejesi Aýry-aýry gaplama gaplamalary
Gelip çykan ýeri Jiangsu, Hytaý
Marka HongYuan
önümiň görnüşi Kosmetiki çüýşeler
materialyň gurluşy Aýna
Degişli esbaplar Garyndy
Gaýtadan işlemek we özleşdirmek hawa
Potensial
100ml
20ft GP konteýner 16,000 bölek
40ft GP konteýner 50.000 bölek

Aýna çüýşäniň galyndysynyň bahasy

Adaty bir galyp bolsa, töleg üçin 4000 ýuana deňdir.Eger aýna çüýşe bolsa, daşky görnüşi gowy bolmaly we ululygyň gyşarmasy gaty berk.Spreý bilen kebşirlenen galypdan peýdalanmak maslahat berilýär.Bahasy iki esse diýen ýaly ýokarlanýar, şonuň üçin subutnama nukdaýnazaryndan, käbir öndürijiler Müňlerçe galyplar, subutnama birnäçe gezek şowsuz bolsa, pul ýitirerler.Esasy sebäbi, biderek önümçilik wagtynyň bahasynyň gaty ýokary bolmagydyr.Aslynda, galybyň bahasy öndürijiniň isleýän zady däl-de, galyndy zawody.

Esasanam ýörite görnüşli çüýşeler üçin ökde nusgalary öndürmezden ozal köp önümi köpeltmeli.Ora-da ulanylýan amal başga, enjamlar hem başga.Dürli enjamlar bilen bir önümi öndürmek kyn bolup biler.

Içerki aýna çakyr çüýşeleriniň we çakyr çüýşeleriniň köpüsi import edilýän enjamlar tarapyndan öndürilýär.Bu meselede hünärmen öndürijini tapmaly bolsa, bahasy.Country'surdumyň ykdysady derejesiniň ýokarlanmagy bilen ösen ýurtlar bilen deňeşdirilende zähmet çykdajylarymyz köp ýokarlandy.Bolýar, ýöne ösmedik ýurtlar üçin esasanam soňky ýyllarda zähmet çykdajylary ýokarlanyp, kömür we tebigy gaz ýokarlananda gaty ýokary.Ulag bahasy ýokarlandy we önümiň birlik bahasy köp ýokarlandy.(Taxhtimal, salgyt ýeňillikleriniň goldawy sebäpli) Adaty önümler üçin içerki baha söweşi gaty ýiti.Şonuň üçin önüm öndürilende gowy mentalitetimiz bar.Qualityokary hilli önümleriň bahasy ýokary bolmaly we arzan bahaly önümleriň hili deň bolmaly.


  • Öňki:
  • Indiki: